Pravila priyomu

 

   З документами Приймальної комісії Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова у 2018 році" можна ознайомитися на сайті Абітурієнт.

Вимоги до рівня освіти вступників 
   На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.
  На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.
  На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста.
   ХНУМГ приймає на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки, який визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року № 839 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.  
   ХНУМГ має право приймати на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за іншим напрямом підготовки у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до цих Правил прийому. 
 
Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному  відборі до ХНУМГ  
   Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до ХНУМГ (далі – заява) в паперовій або електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії. 
   Вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) у кожному з них. 
   Заяви до вищого навчального закладу на певний напрям підготовки (спеціальність) на різні форми навчання подаються вступником окремо, але вважаються фактом подання однієї заяви. Факт кожного подання заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою Приймальної комісії у Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви. 
   Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано вищим навчальним закладом на підставі рішення Приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. 
   Скасована заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі. 
   У заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра) та форму навчання. 
   Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто: 
- документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України „Про громадянство України”),  
- військовий квіток або посвідчення про приписку, 
- свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, якій засвідчує особу і громадянство;  
- документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;   
- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).
    На вимогу вступника Приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.   
   До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:  
- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;   
- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;  
- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;  
- шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4см.    
   Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, для  прийняття Приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.  
    Вступник подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2015 році.  
   Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією ХНУМГ, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються. 
   Заяви в електронній формі мають право подати  вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому.  

   Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн та розглядається Приймальною комісією згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15  жовтня 2014 року № 1172.  

  
Організація і проведення  конкурсу
   Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ХНУМГ для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з трьох предметів або з двох предметів та конкурсу творчих здібностей, якщо він передбачений для вступу на певну спеціальність.
   Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів  сертифіката з конкурсних предметів (балів вступних екзаменів) базового рівня, бала за конкурс творчих здібностей (у разі його проведення) та середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, помножених на вагові коефіцієнти. Бали за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів ХНУМГ нараховуються з урахуванням вагових коефіцієнтів, передбачених Правилами прийому. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: „3” відповідає „6”, „4” відповідає „9”, „5” відповідає „12”. Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматичнопереводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали.
   Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний екзамен з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних (атестаційних) комісій). 
 
Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти
   Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ХНУМГ в разі їх неучасті у рік вступу в зовнішньому незалежному оцінюванні мають особи, які мають захворювання, що зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерств освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України  07 березня 2008 року за № 189/14880.
   
Право на першочергове зарахування    
   Право на першочергове зарахування до ХНУМГ мають:
- особи, яким відповідно до Закону України „Про охорону дитинства” надане таке право;  
- особи, яким відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" надане таке право;  
- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді" надане таке право;  
- випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), які нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти.
Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування  
   Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується за категоріями в такий послідовності:  
- вступники, які рекомендовані до зарахування поза конкурсом;  
- вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому; 
- вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди; 
- вступники, які рекомендовані до зарахування за конкурсом. 
   У межах кожної категорії рейтинговий список вступників впорядковується:
- за конкурсним балом від більшого до меншого;  
- з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.  
   У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються:
- прізвище, ім’я та по батькові вступника;  
- конкурсний бал вступника;
- наявність підстав для вступу поза конкурсом; 
- наявність підстав до зарахування на місця цільового прийому; 
- наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;  
- наявність права на першочергове зарахування.  
   Рейтингові списки вступників формуються Приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті ХНУМГ. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються Приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії та веб-сайті ХНУМГ.